Open sollicitatie CEO SNS Reaal

Geachte minister Dijsselbloem,

middels deze brief wil ik solliciteren naar de functie van Chief Executive Officer bij SNS Reaal.

Gezien mijn achtergrond denk ik de ideale persoon te zijn om van SNS Reaal een financiële instelling te maken die dienstbaar is aan de Nederlandse samenleving; een instelling die zich richt op het ondersteunen van duurzame economische activiteit en afscheid neemt van het blinde streven naar winstmaximalisatie. Om dit te bereiken dient een andere weg ingeslagen te worden. En deze weg kan alleen worden ingeslagen indien mensen met een andere blik op bankieren, geld en economie aan het roer worden gezet. Mogelijk ben ik deze persoon.

Over mijzelf. Na een studie bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg ben ik in 2004 begonnen als management trainee bij ING. Na verschillende functies op het gebied van operations, direct banking en change management in Amsterdam, Brussel en Frankfurt am Main ben ik in 2008 opgestapt. De politieke en vaak conservatieve werkomgeving maakte het onmogelijk grote veranderingen door te voeren. De werkelijke problemen werden niet besproken. Het eigen belang werd geplaatst boven het algemeen belang. Vervolgens heb ik een korte periode gewerkt als zelfstandig daytrader bij een Londense trading company. Hier ondervond ik van dichtbij wat er fout gaat op financiële markten; waarom deze bijdragen aan instabiliteit en waarom deze niet in staat zijn de transitie richting een duurzame economie te faciliteren.

Sinds 2009 verdiep ik mij in nieuwe economie, circulaire economie, andere geldsystemen, monetaire hervormingen, duurzame business modellen, e.d. Dit doe ik in verschillende rollen en functies, soms betaald, vaak vrijwillig. Zo ben ik lid – en sinds september 2011 coördinator – van het Platform Duurzame en Solidaire Economie, schrijf ik blogs en artikelen, geef ik colleges en lezingen en adviseer ik organisaties, bedrijven, politici en zelfstandig ondernemers.

Ik weet dat betere geldsystemen anno 2013 mogelijk zijn. IT, internet en kennis bieden ongekende mogelijkheden om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen. Dit is wat geld in de kern moet doen. Wereldwijd bestaan er inmiddels ook al duizenden alternatieve waardesystemen: regiogeld, gemeenschapsgeld, commercial credit circuits, time banks en bartersystemen zijn een paar voorbeelden. Het is nu zaak dit soort complementaire, vaak rentevrije, systemen op te schalen en te professionaliseren; zij kunnen ook ons, Nederlanders, helpen sociale, ecologische en economische problemen op te lossen. Een stabiel monetair ecosysteem waar mens, natuur en economie in balans zijn, ligt binnen onze mogelijkheden. Banken kunnen hier aan bijdragen door hun infrastructuur en innovatievermogen in te zetten om deze verandering te ondersteunen. SNS Reaal kan een dienende voorloper zijn.

Uiteraard mogen we ons niet blind staren op alternatieve vormen van geld, maar dienen wij bovenal het huidige geldsysteem te repareren. Samen met u zou ik graag de huidige geldcreatie nader onderzoeken. Mogelijk dient de geldcreatie – en niet de banken – genationaliseerd te worden. Dit kan in stappen. Zodat alle verdiensten van geldcreatie, een zeer winstgevende activiteit is de afgelopen decennia gebleken, op termijn in de schatkist terechtkomen. Op deze manier kunnen wij allemaal in gelijke mate profiteren van het middel geld. Democratisering van het geldsysteem lijkt mogelijk. Dit is een kans. Daarnaast zou het goed zijn indien SNS Reaal zo spoedig mogelijk alle rekeninghouders twee rekeningen geeft: een transactierekening (100% veilig) en een investeringsrekening (risicovol). Alleen het geld wat op de investeringsrekening staat zal SNS Reaal in de toekomst uitlenen aan een derde partijen. Over dit geld zal de rekeninghouder rendement ontvangen, over het geld op de transactierekening niet. Door het betalingssysteem compleet te scheiden van het kredietsysteem zal SNS Reaal in staat zijn de risico’s te reduceren en te leggen bij degenen die risico willen nemen. Dit kan technisch vrij eenvoudig worden ingesteld. Onder mijn leiding zal SNS Reaal communiceren dat rendement risico betekent.

U ziet dat andere vormen van geld, bankieren en economie mogelijk zijn. Business modellen zullen veranderen. Dat is logisch. De huidige modellen hebben gefaald. Met mij zijn er duizenden Nederlanders, vaak twintigers en dertigers, bezig het economisch systeem te vernieuwen. Zij hebben ideeën en denken buiten bestaande kaders. SNS Reaal is een ideale organisatie om al deze innovaties te laten landen. Deze genationaliseerde bank kan een vehikel zijn om de transitie naar een circulaire economie en duurzame samenleving in Nederland te versnellen. Dit is een kans die alleen benut kan worden met de juiste mensen aan het roer. Vreemd genoeg lijkt het er nu op dat u kiest voor het verleden in plaats van de toekomst. De mensen uit het oude economisch paradigma die verantwoordelijk zijn voor deze problemen zijn weer aan zet. Ik heb begrepen dat de contracten al getekend zijn. Daarom lijkt het mij nu wenselijk een structuur met 2 directeuren in te richten. Een CEO die zich richt op het oude bankieren en een CEO die zich stort op het nieuwe bankieren. Uiteraard dienen deze nauw samen te werken. Ik denk zelf het meest geschikt te zijn voor het nieuwe bankieren.

Ik ben bereid deze klus aan te nemen voor 1,5 maal het modale inkomen per jaar. Dit om u te bewijzen dat een lage beloning lang niet altijd een lage kwaliteit betekent. Evenmin is het zo dat een rijk persoon per definitie slim of wijs is. Dat geld en toegevoegde waarde niet hetzelfde zijn, is onlangs wederom bewezen door de voormalige topbestuurders van SNS Reaal. Riante beloningen en wanprestaties. We dienen voorbij dit soort misvattingen te gaan om de crisis op te lossen. Laten wij dat doen. Het kan anders.

Hoogachtend,

Martijn Jeroen van der Linden

Origineel in pdf

Hoe wordt geld gemaakt door banken?

Een week geleden is deel 3 van de zesdelige serie over het geld- en banksysteem van Positive Money uitgekomen. Wederom knap werk. Helder en toegankelijk wordt uitgelegd hoe geldcreatie werkt. Zie ook de eerste twee filmpjes en het bijbehorende blog. De waarheid komt langzaam maar zeker op tafel.  Het kan anders. Be informed. 

6 Mythen over geld en bankieren

Josh Ryan Collins van de New Economic Foundation legt in bovenstaand filmpje de mythen over geld en bankieren helder uit. Zijn boek Where does money come from? raad ik iedereen aan. Voor wie niet van lezen houdt, bekijk dit 25 minuten durende filmpje. Voor wie helemaal geen tijd heeft, de zes mythes van geld en bankieren zijn volgens Josh:

1) Banks are intermediaries

2) The monetary ‘base’  multiplier

3) Interest rates adjustments affect bank credit creation

4) Credit allocation is demand driven

5) The banks know what’s best for the economy

6) Regulating (democratising) credit creation does not work

Ook deze quote van de Oostenrijkse econoom Joseph Schumpeter (1883-1950) mag u niet misssen:

“It proved extraordinarily difficult for economist to recognize that bank loans and bank investmenst do create deposits.”

Er is nog een lange weg te gaan. Laten we blijven leren en druk blijven zetten. Het kan anders.

WhereDoes

Misvattingen geld en bankieren

Vandaag zijn twee nieuwe filmpjes van Positive Money gelanceerd. De komende weken volgen er nog vier. In deze serie worden de misvattingen van het bank- en geldsysteem in de UK behandeld. Voor Nederland geld nagenoeg hetzelfde. Steeds meer (jonge) mensen zijn wereldwijd bezig het geldsysteem te ontmaskeren en dit lukt steeds beter. Mede dankzij internet.

Ook ik ben er de afgelopen jaren achter gekomen dat topeconomen en politici de kern van economie, het geldsysteem, niet begrijpen. Ook ik kende de kern lange tijd niet. Tijdens mijn studie bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg en mijn 5 werkjaren in de financiële wereld is mij slechts verteld wat geld doet en niet waar geld vandaan komt. Dit heb ik afgelopen jaren geleerd. Helaas zie ik dat vele topeconomen, bankiers en politici weigeren te leren. Zij zijn dogmatisch. Zij houden vast aan foute aannames en om deze reden lukt het niet de crisis op te lossen. De onderwezen theorie en de praktijk lopen uit elkaar. Zij begrijpen doorgaans nog net hoe het contante geldsysteem werkt, maar snappen niets van digitaal geld. Hun kennis van het geldsysteem is vaak ronduit amateuristisch.

Een paar voorbeelden. Ik spreek zo nu en dan oude mannen die beweren dat centrale banken de geldhoeveelheid controleren. Wat een onzin. Ongecontroleerde geldgroei door private banken gebeurt voortdurend. Dit is misschien wel het belangrijkste kenmerk van de wereldeconomie van de afgelopen veertig jaar. Ook zijn er nog steeds economen die denken dat banken eerst geld van spaarders binnenhalen en dit geld vervolgens uitlenen aan leners. Zo verkondigde de Nederlandse top econoom Heertje tijdens een lezing (rond minuut 36) dat indien mensen meer sparen, er meer uitgeleend kan worden. Een onwaarheid. Zo werkt het huidige op schuld gebaseerde geldsysteem niet. De Britse premier Cameron stelde in een speech dat wij een economie nodig hebben die niet gebaseerd is op schulden en consumptie, maar op spaargeld en investeringen. Een onmogelijkheid. Zonder schulden is er binnen het huidige geldsysteem geen geld en dus ook geen spaargeld. Cameron moet zich eens afvragen hoe ik iets kan sparen dat niet eerst gecreëerd is. Verreweg het meeste geld wordt in het bestaande geldsysteem eerst virtueel gecreëerd, dan uitgegeven en pas dan gespaard. Vreemd genoeg ontkennen de meeste politici en topeconomen dat het zo werkt. Ook de wens van vele politici om een grote financiële sector te hebben en weinig schulden is een onmogelijkheid.

Kortom, de meeste politici en economen hebben een veel te romantisch beeld van geld in hun hoofd en verkondigen voortdurend onwaarheden omdat zij niet begrijpen waar geld vandaan komt. Het logische gevolg is dat bijna geen enkele wereldburger snapt hoe ons huidige geldsysteem werkt. Deze serie van Positive Money is dus zeer welkom. Bekijk deze twee filmpjes. Be informed.

Momenteel ben ik een langer stuk over het democratiseren van de geldcreatie aan het afronden. Dit zal ik binnenkort publiceren.

Changing the rules of banking

Betoog van Simon Dixon waarin hij voorstelt nog slechts geld te scheppen om waarde te creëren en geen geld meer te scheppen om waarde te onttrekken. Het is inmiddels wel duidelijk dat zolang we de manier waarop we geld creëren niet verandert, we onduurzaamheid, instabiliteit en ongelijkheid blijven creëren. Politici, bankiers en economen focussen zich dus ten onrechte op wat geld doet. Zij zouden zich beter kunnen afvragen waar ons geld vandaan komt. Omdat zij de kern ongemoeid laten, zijn zij niet in staat de financieel-economische crisis op te lossen.